รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี การศึกษา   2555 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วันที่เริ่มใช้ : 01-08-2551
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี การศึกษา พ.ศ. 2555 พบจำนวน 28 รายการ / หน้าที่ 1/2
ที่ระหว่างวันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 21-05-2556อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีภาครัฐ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลางสอธ.
2 10-05-2556การใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล เบื้องต้น รุ่น 2 NIDA HRIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2สอธ.
3 10-05-2556การใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล เบื้องต้น รุ่นที่ 1 NIDA HRISห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2สอธ.
4 02-05-2556เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก อปร. คระแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ สอธ.
5 27-02-2556ฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรม เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลางสอธ.
6 27-02-2556 ถึง 01-03-2556เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร English for Practical Communicationจังหวัดจันทบุรีสอธ.
7 18-02-2556 ฝึกอบรมการจัดทำและปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลางสอธ.
8 18-02-2556เรื่อง อบรมชี้แจงการใช้ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ สอธ.
9 14-02-2556เรื่อง การพัฒนากลุ่มเครือข่ายวิชาชีพและงบประมาณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอธ.
10 29-01-2556เรื่อง ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพฯ สอธ.
11 22-01-2556 ถึง 23-01-2556เทคนนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รุ่นที่ 1ห้อง 801 อ.สยามบรมราชกุมารีสอธ.
12 22-01-2556 ถึง 23-01-2556เทคนนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รุ่นที่ 2ห้อง 601 อ. สยามบรมราชกุมารีสอธ.
13 17-12-2555 ถึง 22-12-2555โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หลักสูตร "การตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS" และ หลักสูตร " การเพิ่มสมรรถนะการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่" ห้องต้นน้ำ ชั้น 24 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินทร์ พระราม 6 กทม.สอธ.
14 14-12-2555เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ณ ห้องประชุม ชั้น 7 (อาคารใหม่) กรมบัญชีกลาง สอธ.
15 14-12-2555เรื่อง ประเด็นความเสี่ยงด้านนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์สอธ.
16 14-12-2555หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556"ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลางสอธ.
17 03-12-2555เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณและนนโยบายและยุทธศาสจตร์อุดมศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสอธ.
18 13-11-2555 ถึง 15-11-2555โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงแรมเอเซีย ห้องราชเทวี ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.สอธ.
19 12-11-2555 ถึง 16-11-2555โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หลักสูตร "การตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6สอธ.
20 25-09-2555ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e GP ห้อง Lab ชั้น 9สอธ.
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/2     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - ] <<
 


The National Institute of Development Administration
118 Moo 3, Sereethai Road Khwaeng Klong-Chan, Khet Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
db_Started : 07-04-2551, Comments & Suggestion to pinyo.k@ics.nida.ac.th