รายงาน : รายละเอียดข้อมูลเฉพาะงานวิจัย รหัสรายงาน : W02.1
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-08-2551
 
 ปีที่พิมพ์รายละเอียดการตีพิมพ์/บทความวารสารโดย
12550เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนข้อกำหนดมาตรฐาน บัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร้านค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการ วารสารตลาดหลักทรัพย์ ปีที่ 10 เล่มที่ 9 หน้า 22-25อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
 


The National Institute of Development Administration
118 Moo 3, Sereethai Road Khwaeng Klong-Chan, Khet Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
db_Started : 07-04-2551, Comments & Suggestion to pinyo.k@ics.nida.ac.th


ปิดหน้าต่าง