รายงาน : รายละเอียดข้อมูลเฉพาะงานวิจัย รหัสรายงาน : W02.1
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-08-2551
 
 ปีที่พิมพ์รายละเอียดการตีพิมพ์/บทความวารสารโดย
12552เรื่อง ความต้องการบริการสุขภาพภายนอกเวลาราชการจากหน่วยบริการปฐมภูมิ : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วารสารวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2552 ปีที่ 11 เล่มที่ 03 หน้า เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์
 


The National Institute of Development Administration
118 Moo 3, Sereethai Road Khwaeng Klong-Chan, Khet Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
db_Started : 07-04-2551, Comments & Suggestion to pinyo.k@ics.nida.ac.th


ปิดหน้าต่าง