รายงาน : รายละเอียดข้อมูลวิทยานิพนธ์ รหัสรายงาน : W02.1
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-08-2551
 วันที่รายละเอียดการตีพิมพ์/นำเสนอสถานที่
 06-01-2553ตีพิมพ์ - "สุขภาพองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ" วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. ปีที่ 9 เล่มที่ 1 เดือน ต.ค.2552-มี.ค.2553 หน้าที่ลงพิมพ์


The National Institute of Development Administration
118 Moo 3, Sereethai Road Khwaeng Klong-Chan, Khet Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
db_Started : 07-04-2551, Comments & Suggestion to pinyo.k@ics.nida.ac.th


ปิดหน้าต่าง